Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet ska:  

 • Bidra till att medborgarnas behov av service och stöd tillgodoses.  
 • Skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.  
 • Bedrivas systematiskt.  
 • Vara en integrerad del i det dagliga arbetet.  

Målsättningen med kvalitetsarbetet är att de tjänster som tillhandahålls är av god kvalitet och tydligt definierade. 

Kvalitetsdefinition 

Kvalitet är ett svårfångat begrepp och låter sig inte enkelt definieras. Människor uppfattar begreppet kvalitet olika då det är beroende av sitt sociala och kulturella sammanhang. I en tjänsteproducerande verksamhet skapas till stor del kvalitet i möten och i dialog mellan människor. Därför är en gemensam värdegrund viktig. Värdegrunden formuleras både i den lagstiftning som reglerar verksamheten inom socialtjänstens samt i Mentea ABs gemensamma värdegrund:

 Mentea AB ska verka för: 

 • enskildas jämlikhet, att motverka tvång och uppmuntra enskildas demokratiska deltagande i samhällslivet samt främja enskildas ekonomiska och sociala trygghet
 • individens eget ansvar för sin och andras sociala situation
 • att inrikta verksamheten på att frigöra och utveckla de enskildas egna resurser 
 • respekt för den enskildes integritet och självbestämmande
 • den enskildes delaktighet, inflytande och medbestämmande
 • utforma rådgivningen efter den enskildes förutsättningar och behov
 • utföra rådgivningen med särskilt beaktande av barnens behov och i enlighet med intentionerna i FN:s barnkonvention
 • att verksamheten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

God kvalitet 

God kvalitet i socialtjänst kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar, föreskrifter) som beslutats samt att de: 

 • Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet. 
 • Utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet. 
 • Utgår från att alla ska få leva ett värdigt liv och ges möjlighet att känna välbefinnande. 
 • Är kunskapsbaserade och effektivt utförda. 
 • Är tillgängliga och jämlikt fördelade. 
 • Är trygga, säkra och präglade av rättssäkerhet i myndighetsutövningen. 

Strategi 

För att uppnå god kvalitet ska Mentea AB utarbeta, förvalta, informera, följa och följa upp Kvalitetspolicyn. Verktyget för detta är Mentea ABs Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom familjerådgivning, utifrån SOSFS 2011:9  samt respektive kundkommuns kvalitetskriterier.

Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com