Medarbetare

Här nedan kan ni läsa mer om våra medarbetare på de olika orterna.

Stockholm

Madelen Alling

Madelen Alling är auktoriserad familjerådgivare och socionom med vidareutbildning i familjeterapi. Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy). Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 18 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har även arbetat specifikt med barnlöshet och dess påverkan på parrelationen.

E-post

Daniel Rosenlind

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i systemisk familjeterapi och psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel har arbetat med psykoterapeutiskt förändringsarbete med par, familjer, vuxna och barn i 20 år. Han har lång erfarenhet av att arbeta med par som upplever en kris i parrelationen. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, svartsjuka, tillit, intimitet, lust, omtanke, respekt och acceptans. Han arbetar bland annat med att hjälpa par att bli mer känslomässigt öppna mot varandra, öka förståelsen för varandra, bryta negativa mönster och samspel, samt hitta vägar till en varaktig förändring. Han tar även emot engelsktalande.

E-post

Carin Lövmar

Carin Lövmar är socionom och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, är även utbildad i sexologi. I arbetet integrerar Carin metoder från olika teoretiska inriktningar. Carin har under hela sitt yrkesliv arbetat med familjer, par och i individuella kontakter. Hon har lång erfarenhet av arbete med livskriser, sorg, relationsproblem, konflikter, föräldraskap, kommunikation, intimitet och sexuella problem, samlagssmärta, otrohet, stress. Carin arbetar med att tydliggöra vad som skapar problem i relationen, dels ur ett inlärningsperspektiv, dels utifrån den aktuella situationen. Hon arbetar med vad de som kommer till samtalen kan göra för att kunna påverka och förändra negativa samspelsmönster och förbättra relationerna.

E-post

Carolina Nobel

Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut. Carolina integrerar beprövade metoder inom KBT och Schematerapi och har i över 13 år arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer med både inre och yttre svårigheter. Carolina har stor kunskap kring psykologisk problematik och utmaningar, föräldraskap, livskriser, otrohet, stress och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Centralt i Carolinas arbete är vi gemensamt formulerar mål, för att få en ökad förståelse av behov, tydligare kommunikation och problemlösning vid konflikter. Samtal varvas med övningar för att skapa acceptans och förändringar i er praktiska vardag med bättre samarbete så ni kan erhålla mer positiva relationer i familjen.

E-post

Lars Karlsson

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Han har över 20 års erfarenhet av att möta barn, vuxna, par och familjer i olika konstellationer och livssituationer. Bristande kommunikation, förståelse och acceptans av olikheter, utvecklingskris, föräldraskap, intimitet, sexuella problem, otrohet och existentiella frågor är teman Lars är van att arbeta med. Konfliktfyllt föräldrasamarbete efter separation, psykisk ohälsa och missbruks påverkan på relationer är också områden han har specifik kunskap kring. Lars har även utbildning i EFT, sexologi samt i metoder för arbete med våld i nära relation. Lars tar även emot för individuella psykoterapisamtal och engelsktalande.

E-post

Birgitta Örjes Svensson

Birgitta Örjes Svensson är auktoriserad familjerådgivare, socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon har vidareutbildning i sexologi och emotionell fokuserad parterapi (EFT). Svårigheter och prövningar möter alla par och familjer genom olika faser i livet. Birgitta har mångårig erfarenhet av par och familjers problematik och kriser. Att kartlägga anknytningsmönster och få ökad kunskap och medvetenhet om sig själv och sin partner ökar möjligheten att påverka relationen. En förbättrad kommunikation leder till färre konflikter och en djupare förståelse i parrelationen. I över 20 år har Birgitta arbetat specifikt med sexologiska frågeställningar. Lust, svårigheter med närhet och intimitet, smärtproblematik. Birgitta tar även emot individuella psykoterapisamtal.

E-post

Birgitta Lundin

Birgitta Lundin är leg sjuksköterska och leg psykoterapeut och har en kognitiv/dynamisk inriktning med tyngdpunkt på schematerapi. Birgitta arbetar både med familjerådgivning och individuella terapier. Under hela sin yrkesverksamma tid har hon arbetat med människor. Hon har en bakgrund som skolsköterska och kurator och har många års arbete med ungdomar och dess familjer. När livet tar en ny vändning kan familjen hamna i svårigheter, som kan yttra sig i relationella problem med mycket konflikter, nedstämdhet eller sorg. Utifrån klientens/familjens situation (personlighet) samt orsaken till att man sökt terapi eller rådgivning arbetar Birgitta integrerat och försöker tillsammans med klienten/familjen hitta vilka mål som önskas nås samt vilka tekniker som kan vara mest hjälpsamma, inom de kognitiva och schematerapeutiska metoderna.

E-post

Niclas Reich

Niclas Reich är socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har över 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med enskilda individer, par och familjer, i mycket omväxlande livssituationer och dilemman (psykisk ohälsa med varierande diagnostik, relations-, beroende-, anhörig- och traumaproblematik, m.m.). Hans teoretiska grund vilar främst på psykodynamisk teori, men inbegriper även systemteoretiska perspektiv liksom teori och metodik ur kognitiv psykoterapi och kbt, m fl. Mycket inspiration finner han i affektfokuserad psykoterapi, som brukar beskrivas som en modern integrativ psykoterapiform med bas i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, med kognitiva inslag. Arbetet anpassas och utformas efter de individuella utmaningarna, för ett meningsskapande samarbete. Niclas finns på mottagningen i Bålsta.

E-post

Håbo

Niclas Reich

Niclas Reich är socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har över 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med enskilda individer, par och familjer, i mycket omväxlande livssituationer och dilemman (psykisk ohälsa med varierande diagnostik, relations-, beroende-, anhörig- och traumaproblematik, m.m.). Hans teoretiska grund vilar främst på psykodynamisk teori, men inbegriper även systemteoretiska perspektiv liksom teori och metodik ur kognitiv psykoterapi och kbt, m fl. Mycket inspiration finner han i affektfokuserad psykoterapi, som brukar beskrivas som en modern integrativ psykoterapiform med bas i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, med kognitiva inslag. Arbetet anpassas och utformas efter de individuella utmaningarna, för ett meningsskapande samarbete. Niclas finns på mottagningen i Bålsta.

E-post

Skåne

Ante Westman

Ante Westman har steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy), är utbildad socialpedagog och har fördjupad utbildning i bl.a. familjeterapi, anknytningsteori, spädbarnspsykiatri och lösningsfokuserat förhållningssätt. Ante har lång erfarenhet av att arbeta med familjerelationer i olika konstellationer, främst med fokus på småbarns- och spädbarnsfamiljer. En känsla av missnöje med relationen kan leda till negativa samspelsmönster. På Familjerådgivningen får ni möjlighet att tydliggöra era olika rollers betydelse för relationen och att utforska möjligheterna till förändring så en känsla av att ett mer positivt samspelsmönster kan komma igång.

E-post

Johanna Furby

Johanna Furby är utbildad socionom med grundutbildning i psykoterapi psykodynamisk inriktning och grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy). Hon har erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer bland annat genom att ha hållit i föräldrautbildningar i aktivt föräldraskap. Johanna har arbetat som familjerådgivare i åtta år. Fokus för samtalen/familjerådgivningen utgår från den problematik vi kan möta i livet i relationer som vi har och har haft nära. Det kan vara ett utvecklingsarbete där vi tillsammans ringar in, känner igen och hittar sätt att bryta mönster som ger låsningar, polariseringar och maktkamper i relationen. Det kan även vara hjälp i att förstå och bearbeta separation.

E-post

Jenny Skogsberg

Jenny Skogsberg är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Jenny har över 20 års erfarenhet av samtal med barn, ungdomar och vuxna i olika konstellationer utifrån olika problemområden. Till oss kan man komma med sin partner eller familjemedlem/-ar om man behöver stöd och vägledning i sina relation/er. Fokus i samtalen är bland annat att skapa utrymme för varje individ att få sin berättelse hörd och ge sin syn på problemet, att förbättra kommunikationen, öka förståelsen och acceptansen för varandras behov och olikheter och att se hur våra tidigare relationer och erfarenheter påverkar den relation/er vi lever i idag. Tillsammans arbetar vi mot förändring!

E-post

Thomas Härén

Thomas Härén är utbildad socialpedagog och legitimerad psykoterapeut. Thomas har mer än 30 års erfarenhet av arbete med psykoterapi och familjerådgivning. Thomas arbetar på mottagningen huvudsakligen måndag till onsdag.

E-post

Jenny Öberg

Jenny Öberg är socionom, är steg 1-utbildad i både KBT samt psykodynamisk inriktning samt studerar nu till legitimerad familjeterapeut vid Lunds universitet. Är också utbildad i existentiell psykoterapi. Jenny har arbetat som socionom i över 20 år inom olika verksamheter, och har lång erfarenhet av att arbeta med enskilda terapier, barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras familjer. Alla människor kan genom livet få problem i sina relationer, och ibland kan det vara svårt att själv finna en lösning. Då kan vi genom samtal skapa möjligheter och se andra perspektiv. Att boka en tid på familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling i sig och ett led i viljan att möta och förstå varandra!

E-post

Anne-Lie Dietz

Anne-Lie Dietz är socionom och leg. psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Anne-Lie har över 20 års erfarenhet av samtal med familjer och par i olika livssituationer. Våra nära relationer är viktiga för oss och därför blir vi extra påverkade och sårbara när dessa utsätts för prövning. Det kan t. ex. handla om en specifik händelse eller en känsla av missnöjdhet. På familjerådgivningen får ni möjlighet att sätta ord på era egna tankar och upplevelser kring vad som blir problematiskt. Tillsammans fokuserar vi på ett förändringsarbete med bl. a. förbättrad kommunikation och ökad tillit samt en större förståelse för varandras olikheter, men även att förstå sig själv och sin egen livshistorias betydelse. Anne-Lie tar även emot för individuella psykoterapisamtal.

E-post

Mats Höjing

Mats Höjing är socialpedagog, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut i par- och familjepsykoterapi på systemteoretisk grund. Han har även utbildning i sexologi och grundutbildning i emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT). Mats praktiserar familjerådgivning utifrån ett antal beprövade inriktningar, inklusive kognitiva, familjesystem och narrativ terapi. Han har över 20 års erfarenhet av att möta barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vid dessa möten inom flera problemområden och i olika konstellationer, livssituationer och livssammanhang. Mats har också lång erfarenhet av att utifrån olika temata hålla i ett antal beprövade föräldrautbildningar. Han har hållit i utbildningar riktade enbart för föräldrar, samt även för föräldrar i grupper. Mats kan med sin kunskap och erfarenhet hjälpa dig som har samlevnadsproblem, konflikter och/eller kriser i dina vuxna familjerelationer. Vid familjerådgivning är det relationerna inom familjen som är i fokus. Här riktar Mats sig främst till vuxna parrelationer i olika skeden och faser i livet.

E-post

Gotland

Kerstin Danneholm

Kerstin är socialpedagog och legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Till det har hon en grundläggande orienterande utbildning i KBT med en fördjupning i traumafokuserad KBT, anknytningsbaserad familjeterapi och en grundläggande utbildning i EFT (Emotional Focused Therapy for couples). Hon har i sina möten med par fokus på samspel och kommunikation. Anknytningsmönster hos individen utforskas och utifrån det vilka samspels- och kommunikationsmönster som uppstår i parrelationen. I samtalen får du hjälp att identifiera egna känslor och känslomässiga behov och att reglera känslorna så de blir kommunicerbara. Du får också hjälp att lyssna till din partners behov och på så sätt ökas förståelsen mellan er, dialogen blir mer fruktsam och relationen trygg.

E-post

Magnus Lerman

Magnus Lerman är Sköndalsdiplomerad socionom och utbildad diakon vid samma lärosäte. Magnus är vidare utbildad i psykoanalytisk terapi och legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning. Magnus har fortbildning inom kris- och sorgebearbetning, sexologi, Emotionally Focused Therapy (EFT), hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Magnus har 25 års yrkeserfarenhet av förändringsarbete med barn och familjer i olika konstellationer. Magnus har stor erfarenhet av arbete med par, föräldrapar och separerade par och deras samarbete kring barnen och familjeterapi i dysfunktionella familjesystem. Magnus är auktoriserad familjerådgivare med lång erfarenhet av par- och familjerådgivning och handledning från olika sammanhang.

E-post

Familjerådgivningen • Mentea
Mottagningar

Målargatan 7, Stockholm

Stora Marknadsvägen 15, Täby Centrum

Stortorget 13, Helsingborg

Kullagatan 8, Helsingborg

Herkulesvägen 10, Visby

Sjövägen 6, Bålsta

Storgatan 36 i Landskrona

Onlinemottagning

Org.nr: 556732-2184

info@familjeradgivningen.com